Regulamin

I PUCHAR WIELKOPOLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

Regulamin Ramowy


Bieg zaliczany jest do klasyfikacji I Pucharu Wielkopolski Służb MundurowychI CELE IMPREZY

Promocja Miasta i Gminy Oborniki.

Promocja Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego

Promocja J.W. Formoza i wszystkich jednostek Wojska Polskiego, w tym sił specjalnych.

Promocja wartości patriotycznych, etosu polskiego żołnierza i różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Promocja służb mundurowych i etosu służby dla kraju

Organizacja wydarzeń sportowych promujących służby mundurowe i sprawność fizyczną osób wchodzących w skład tych służb.

Promocja sportu i zdrowego trybu życia.

Działalność charytatywna.
II ORGANIZATOROrganizatorami Pucharu są:

1. STOWARZYSZENIE FORWARD z siedzibą w Poznaniu,ul. Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań Regon: 381838297, NIP: 7831792510, KRS: 0000757917

2. z ARF Agencja Prasowa P. Walewski (właściciel WSZYSTKOOBIEGANIU.PL) z siedzibą w Poznaniu, ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, NIP 7821373697III ZASADY UCZESTNICTWA1. I Puchar Wielkopolski Służb Mundurowych jest adresowany dla czynnych i emerytowanych przedstawicieli służb mundurowych wymienionych w ptk. 3/2. W cykl wydarzeń sportowych wchodzą:Bieg Formoza Challenge Oborniki – 9 czerwca 2019 r., 10 km.

II Bieg Ognia i Wody – 12 października 2019 r. 10 km, atest PZLA, Tor Poznań

V Bieg po schodach Collegium Altum – 26 października 2019 r.. 17 pięter, Poznań


2. W pucharze wystartować mogą przedstawiciele oraz emerytowani funkcjonariusze następujących służb:

Siły Zbrojne RP

Policja

Służba Ochrony Państwa

Państwowa Straż Pożarna

Straż Graniczna

Służba Więzienna

NATO

Służba Ochrony Kolei
3. Aby zostać zakwalifikowanym trzeba wziąć udział we wszystkich imprezach cyklu.

4. Punktacja w cyklu jest sumą czasów uzyskanych na każdym z zawodów.

5. Wykaz punktacji każdorazowo będzie umieszczany na stronie cyklu: www.pucharsluzbmundurowych.pl po każdym z wydarzeń.


6. W Pucharze wprowadza się cztery kategorie wiekowe oraz dwie grupy (K-kobiety, M-mężczyźni):

a. 18-25

b. 26 – 35

c. 35 – 46

d. +46


7. Przy odbiorze pakietu konieczne jest okazanie legitymacji służbowej lub ważnego zaświadczenia o byciu w służbie czynnej lub zaświadczenia o stanie spoczynku.

8. Uczestników obowiązują niezmiennie regulaminy każdej z imprez.

9. Na każdej z imprez stworzona zostanie specjalna fala lub grupa, w której rywalizować będą przedstawiciele służb.

10. Każda z imprez uruchomi specjalne zapisy dla przedstawicieli służb mundurowych w promocyjnych cenach przez cały czas trwania zapisów.


11. Każdy z uczestników otrzyma specjalny pakiet startowy na każdej z imprez w biurze zawodów zgodnie z regulaminem danej imprezy.


12. Zakończenie cyklu i wręczenie nagród odbędzie się w uroczysty sposób po zakończeniu ostatniej z imprez Pucharu tj. „V Biegu po schodach Collegium Altum”. O czasie i miejscu ceremonii zostaną poinformowaniu wszyscy zawodnicy.


IV UCZESTNICTWOW biegach głównych mogą brać udział wszystkie osoby, spełniające warunki Regulaminu, które:


a) W dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat.

b) Na zasadach regulaminu każdej z imprez dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową (specjalnie obniżoną dla uczestników Pucharu) oraz odbiorą pakiet startowy.

c) Dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na danej stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji danej imprezy.

d) Każda impreza wchodząca w skład Pucharu posiada swój limit uczestników.

2. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 7 dni po ogłoszeniu wyników na adres mailowy Organizatora. Po upływie 7 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników.V PAKIET STARTOWY I SPRAWY ORGANIZACYJNE1. Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów danej imprezy w wydzielonym wizualnie miejscu.

Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.

Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach kategorii wiekowych nie podlegają wymianie.

Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej cały Puchar ceremonii wręczenia.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatorów. Ponadto zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów Pucharu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.
VI OPŁATA STARTOWA

Formoza Challenge Oborniki – 10 km: 80 PLN

II Bieg Ognia i Wody na Torze Poznań – 10 km, atest PZLA, 40 PLN

V Bieg po schodach Collegium Altum – 17 pięter, 30 PLN

VII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych są STOWARZYSZENIE FORWARD z siedzibą w Poznaniu,ul. Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań, Regon: 381838297, NIP: 7831792510, KRS: 0000757917

oraz ARF Agencja Prasowa P. Walewski z siedzibą w Poznaniu, ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, NIP 7821373697.

Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Pucharu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.


Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Uczestnikom przysługują prawa do:

a) dostępu do danych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Formoza Challenge Oborniki.

Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.


VIII UWAGI KOŃCOWEZawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji zgłoszenia nie spełniającego warunków Regulaminu.

Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu oraz regulaminu każdej z imprez może zostać zdyskwalifikowany.

Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest podczas zawodów zakazane.

W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.

Podane w regulaminie kwoty opłaty startowej zawierają podatek od towarów i usług.

Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu pisemnego oświadczenia oraz skanu dowodu.

Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.